Zápis do 1. tříd

Přihlášku vyplňují všichni zákonní zástupci, tj. i pro děti s uděleným odkladem školní docházky v loňském

roce a pro děti, pro které budete o odklad školní docházky žádat

  • vyplněním přihlášky dojde k vygenerování žádosti s registračním číslem, pod kterým bude žák evidován
  • žádost po vyplnění požadovaných údajů spolu s kopií rodného listu doručíte škole

Pozn.: volitelnou položkou žádosti je volba školního vzdělávacího programu. O zařazení rozhodne ředitel školy.

Možnosti vyplnění přihlášky a žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání/o odklad školní docházky:

  • online (námi preferovaná možnost)
  • po domluvě s paní sekretářkou ve škole (nemáte-li možnost vyplnit online)

Možné způsoby podání žádosti (včetně kopie rodného listu):

  • do datové schránky školy nhempqd
  • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
  • poštou (rozhodující je datum podání)
  • osobním podáním ve škole po předchozí domluvě s paní sekretářkou

 

Sekretariát – Kateřina Kahlerová: kontakty: provozní doba:

kahlerovak(zavinac)zsjungsady.cz Po – Čt: 7:30 – 16:00

602 280 565, 315 622 060 Pá: 7:30 – 14:00

Nemáte-li zájem dostavit se k zápisu do naší školy, informujte nás o této skutečnosti. Děkuji.

Odklad povinné školní docházky (Zákon 561/2004 Sb., § 37 odst. 1)

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Plnění povinnosti školní docházky (Zákon 561/2004 Sb., § 36 odst. 3)

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud

mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku,

může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádáli o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte

narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Dojde-li k situaci, kdy počet dětí ze spádového obvodu převýší počet volných míst, proběhne výběr žáků losováním.

 

Kritéria přijímání žáků

Žáky přijímáme v pořadí:

děti ze spádového obvodu školy a děti s uděleným odkladem školní docházky v předchozím roce, mají-li místo trvalého pobytu ve spádovém obvodu školy (převyšuje-li počet dětí ze spádového obvodu školy schválenou kapacitu školy, bude výběr žáků proveden losováním)

děti, které mají trvalé bydliště mimo spádový obvod školy, budou přijímány v pořadí:

  1. a) děti zaměstnanců školy a děti, které mají ve škole staršího sourozence
  2. b) ostatní zájemci s ohledem na naplněnost jednotlivých tříd

Pozn.: Spádové obvody škol stanovuje Vyhláška města Mělník č. 3/2016 O společných školských obvodech základních škol.