O škole

 1. Vzdělávací programy - Výuka probíhá podle školních vzdělávacích programů „Ruku v ruce“ a „Ruku v ruce s vědou“.

  Usilujeme o to, aby žáci v průběhu devítileté školní docházky získali základy moderního všeobecného vzdělání, naučili se samostatnému rozhodování, dovedli řešit problémové situace, dokázali vlastní činností získávat nové vědomosti.
 1. Výuka cizích jazyků - začíná v 1. třídě výukou anglického jazyka. Od sedmého ročníku si žáci vybírají druhý cizí jazyk z nabídky jazyka německého, ruského či francouzského. Jako volitelný předmět nabízíme konverzaci v anglickém jazyce. Žákům je nabízena možnost pobytových jazykových kurzů v zahraničí.

 2. Výuka informatiky - je zajištěna v 5. až 7. ročníku v rámci předmětu Informatika, resp. ve 3., 6. a 7. ročníku (Ruku v ruce s vědou). Základní znalosti o PC, uživatelskou obsluha programů MS Office a jiných lze prohloubit v 8. a 9. ročníku ve volitelném předmětu Informatika - Mediální výchova.

  Důraz klademe na seznámení žáků s pravidly bezpečnosti při používání internetu. Učíme žáky aktivně používat aplikaci Teams zvolenou jako společnou platformu pro online výuku.
 1. Základy robotiky a programování.
  Žáci 1. stupně se postupně seznamují se základy programování pomocí robotických hraček Bee-Bot a Ozobot. Hravou formou využívají -grafické programovací jazyky Ozoblocly a Scratch. K ukotvení znalostí využíváme interaktivní edukativní hry a aplikace.

  Získané zkušenosti si žáci prohlubují v 6. ročníku v rámci předmětu Pracovní činnosti. Zájemci si mohou v 8. ročníku zvolit předmět Polytechnika, kde prakticky využijí znalosti a dovednosti pomocí složitějších robotických sestav Lego Boost a Mindstorms. a programování.

  Pod záštitou Školního klubu připravujeme Klubík robotiky, který je určen pro žáky 1. stupně.
 1. Výuka plavání - je organizována v 1. a 2. třídě a je hrazena školou.Výuka bruslení probíhá v jednotlivých třídách v případě zájmu žáků a rodičů a je plně hrazena rodiči.
 1. Lyžařský a snowboardový výcvik - je zajišťován podle osnov pro žáky 7. tříd. Náklady na ubytování a stravu hradí rodiče, dopravu Spolek přátel ZŠ Jungmannovy sady Mělník. Výcvik vedou proškolení instruktoři. V ostatních ročnících může výcvik probíhat v rámci zimní školy v přírodě.

 2. Školy v přírodě a exkurze - jsou organizovány na základě souhlasu rodičů s úhradou celkových nákladů.

 3. Protidrogová primární prevence - oblast vyžadující zvýšenou pozornost. Snažíme se dětem zajistit nabídku pro kvalitní trávení volného času, pořádáme besedy a přednášky s odborníky. Po odborné stránce zajišťuje tuto oblast školní metodik prevence.

 4. Sexuální výchova je obsažena převážně v předmětu rodinná výchova. Využívá se řízená a spontánní diskuse, videoprogramy, besedy s odborníky aj.

 5. Integraci zdravotně postižených žáků a žáků se specifickými vývojovými poruchami učení, chování a řeči je věnována značná péče. Ve škole pracuje speciální pedagog. Skupiny pedagogické podpory vedou vyučující se speciální přípravou. Logopedickou péči zajišťuje paní Mgr. Irena Mňuková.

 6. Nabídka volitelných předmětů a zájmových kroužků je každý rok aktualizována.

 7. Školní družina je určena žákům 1. - 3. ročníku. Školní klub je určen žákům od 4. ročníku.

 8. Stravování dětí je zajištěno ve školní jídelně ve Fűgnerově ulici, http://www.skolnijidelna.cz.

 9. Vztahy s rodiči – bez vzájemné spolupráce a Vaší podpory není možné zaručit optimální vývoj dítěte. Je zřejmé, že úspěšnost vzdělávací práce závisí ve velké míře na podpoře či negativním postoji ze strany rodičů. Vzájemný kontakt rodiče – škola je možný vždy po dohodě, resp. v konzultačních hodinách jednotlivých vyučujících. Škola pravidelně organizuje třídní schůzky, resp. konzultace učitel-rodič-žák.
  Informace předáváme systémem Komens/Bakaláři, pomocí webových stránek tříd i školy.

 1. Sponzoring - děkujeme rodičům, kteří formou sponzorských darů podporují školu a jednotlivé třídy. Máte-li možnost a chuť školu podporovat, informujte se u vedení školy o způsobu realizace, o oblastech, kde bychom Vaši pomoc uvítali.